What do we offer?

"Think Globally, Act Locally" Comics we like, Comics we live, Comics we breathe; Comics we create!
Contact us @
noelregachuelo@gmail.com
brightbirdie@gmail.com
emmagold_man@yahoo.com
+639056434562
noelregachuelo-SKYPE
Wednesday, May 5, 2010

ANU ANG MGA NAIISIP MO?,..MGA BAGUNG IDEYA (HINDI IDOLOHIYA)..KUNG MAY NAIISIP KA,,I GUHIT MO O ISULAT SA ANUNG PARAAN..

No comments:

Post a Comment